Учебна 2021/2022 година

За учебната 2021/2022 година, българското училище „Родина“ е включено под № 214, в Списъка на българските неделни училища в чужбина за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката в България, утвърден със Заповед № РД09-1024/ 29.04.2021 г. на Mинистъра на образованието и науката, по ПМС № 90 от 29.05.2018 г.